Certifikimi

Certifikimi

  • Certifikata për titullin “Ndihmësmjeshtër” vërteton se personi zotëron kualifikimin professional ekuivalent me ndihmësmjeshtrin. Për ekuivalencën vendos Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me agjencinë përgjegjëse për kualifikimet profesionale.

  • Certifikata për titullin “Mjeshtër” vërteton se personi zotëron përvojë shumëvjeçare, njohuri dhe aftësi profesionale në ushtrimin e profesionit në fushën përkatëse si dhe ka kontribuar ndër vite për përcjelljen e përvojës së pasur tek profesionistët e rinj.

  • Certifikata Mjeshtër jepet për zotërimin e njohurive dhe aftësive të nevojshme në ushtrimin e pavarur të profesionit zejtar, si dhe kalimin me sukses të provimit për titullin Mjeshtër.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.