Projekte

Projekti VET4GSEB

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë merr pjesë ne takimin e Projektit VET4GSEB.
Projekti VET4GSEB synon të transferojë përvojën dhe praktikat e mira në fushën e AFP-së nga vendet e BE-së
në 4 vende të treta pjesëmarrëse në projekt. Ai synon t'u ofrojë ofruesve kombëtarë të AFP-së
zgjidhje të përshtatura, materiale trajnimi, studime rasti, mjete dhe udhëzime,
të cilat do t'i lejojnë ata të përditësojnë praktikat dhe programet e tyre të trajnimit
në mënyrë që të plotësojnë nevojat e aftësive të tregut të punës në sektorin e ndërtimit.

 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.