Evente

EUROFEDOP SEMINAR

Në Shkup u mbajt seminari dy ditor, më 18 dhe 19 nëntor, mes partnerëve nga Kosova, Sllovenia, Rumania, Austria dhe Franca dhe vendet e Ballkanit Perëndimor (Serbia,
Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria). Ky seminar është pjesë e organizatës EUROFEDOP si një nga projektet dhe studimet që janë kryer gjatë viteve të fundit për rolin dhe përfshirja e sindikatave në procesin e integrimit evropian.
Pjesëmarrësit në seminar patën mundësinë të dëgjojnë shumë aspekte dhe pikëpamje të paraqitura nga folës mbi procesin e integrimit në BE dhe rolin e sindikatave. 

Z. Koli Sinjari, Sekretar i Përgjithshëm i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë foli me temën “Dialogu social dhe Integrimi evropian nga perspektiva e punëdhënësve". Trepalëshi dialogu në Shqipëri zhvillohet konkretisht ndërmjet Qeverisë,
Organizatat e Punëdhënësve dhe Sindikatat, bazuar në ILO përkatëse Konventat dhe Kodin e Punës. Përveç kësaj, është zhvilluar Këshilli Kombëtar i Punës, qëllimi i të cilit është ruajtja e ekuilibrave shoqërorë nga harmonizimi i interesave të partnerëve, për të siguruar mirëkuptimin social në mbështetjen e dialogut ndërmjet qeverisë dhe partnerëve socialë dhe për të diskutuar çështje me interes të përbashkët me Partnerët Social dhe për të dhënë rekomandime për Këshillin e Ministrave.

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.