LIGJ Nr. 70/2016 PËR ZEJTARINË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KUVENDI

 


LIGJ

Nr. 70/2016

PËR ZEJTARINË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË


Ministrave,

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
K U V E N D I

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

V E N D O S I:

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Objekti

Ky ligj rregullon ushtrimin e veprimtarisë zejtare në Republikën e
profesional në këtë fushë, si dhe organizimin e subjekteve zejtare nëpërmjet krijimit të Dhomës
Kombëtare të Zejtarisë.


Shqipërisë, kualifikimin
Neni 2

Qëllimi


zejtarëve dhe konsumatorëve të produkteve e të shërbimeve të zejtarisë, si dhe mbështetja për
zhvillimin e kualifikimit profesional në këtë fushë.

Qëllimi i ligjit është nxitja e zhvillimit të zejtarisë nëpërmjet mbrojtjes së interesave të
Neni 3

Përkufizime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime

:

këtij ligji.

fushave të ndryshme, të lidhura me zejtarinë, që operojnë në treg, në bazë të kompetencave të
përcaktuara në ligjet përkatëse.

të cilin regjistrohen personat fizikë dhe juridikë, që ushtrojnë veprimtari zejtare në territorin e
Republikës së Shqipërisë.

prodhon të mira dhe realizon shërbime zejtare, sipas listës së profesioneve në zejtari. Në
veprimtarinë zejtare procesi i punës nuk është i automatizuar në një shkallë të lartë ose nuk
është i ndarë në shkallë të lartë në hallka të veçanta, ashtu siç është tipike për prodhimin
industrial në seri. Kjo kërkon një kualifikim zejtar të punonjësve.


prodhimit, pajisjeve e makinerive, objekteve, si dhe kryerja e shërbimeve të tjera;

veçori të prodhimit industrial;

joindustriale, në sasi të vogla, bazuar kryesisht në punën me dorë dhe dijebërjen e trashëguar
të vendit tonë, sipas përkufizimit të pasurive kulturore jomateriale, të përcaktuara në ligjin për
trashëgiminë kulturore. Këtu përfshihen artizanati dhe artizanati shtëpiak.

realizohen shërbime zejtare përmes punës me dorë ose në seri dhe, në disa raste, duke përdorur
aftësitë krijuese.

1. “Dhoma Kombëtare e Zejtarisë” është personi juridik që organizohet dhe vepron sipas
2. “Organet e administratës qendrore dhe vendore” janë organet testuese dhe inspektuese të
3. “Regjistri i subjekteve zejtare” është regjistri që mban Dhoma Kombëtare e Zejtarisë, në
4. “Subjekt zejtar” është një person fizik apo juridik, siç përcaktohet në Kodin Civil, që
5. “Veprimtari zejtare” janë:
a) zejtaria e shërbimit, që është mirëmbajtja dhe riparimi i stabilimenteve, linjave të
b) zejtaria prodhuese, që është përpunimi dhe prodhimi i produkteve për treg, që nuk kanë
c) zejtaria tradicionale, që është krijimi ose rikrijimi i objekteve të caktuara në mënyrë
6. “Zejtaria” është veprimtaria ekonomike, nëpërmjet së cilës prodhohen të mira dhe/ose
KREU II

PRODUKTET KULTURORE

Neni 4

Trashëgimia shqiptare

Produktet e veprimtarisë zejtare tradicionale respektojnë në mënyrë
shpallura dhe të regjistruara si pasuri e trashëgimisë kulturore shqiptare. Shumëfishimi dhe
riprodhimi i këtyre modeleve bëhet sipas procedurës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi për
trashëgiminë kulturore.


të përpiktë modelet e
Neni 5

Zonat e trashëgimisë

Ndalohet shitja e objekteve me natyrë kulturore
“Qendra historike apo arkeologjike”, sipas legjislacionit në fuqi për trashëgiminë kulturore,
pas 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

-artistike të importuara, në zonat e shpallura

 

 

 


KREU III

USHTRIMI I VEPRIMTARISË ZEJTARE

Neni 6

Ushtrimi i veprimtarisë zejtare


licencimin, kur është rasti, si dhe dispozitave të legjislacionit fiskal, për kategorinë e
tatimpaguesve, së cilës ato i përkasin.

një shoqëri është i lejuar vetëm nëse ata janë regjistruar në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë.

në një vend të dukshëm vërtetimin e regjistrimit dhe t’ua tregojë atë personave të interesuar.

Neni 7

Shtetasit e huaj

Shtetasit e huaj zejtarë, që duan të ushtrojnë aktivitetin e
Shqipërisë, duhet t’i nënshtrohen regjistrimit në Dhomën Kombëtare të Zejtarisë dhe të kalojnë
provimin e kualifikimit ose të bëjnë njohjen e nivelit të kualifikimit që ata disponojnë në vendet
e tyre.
1. Subjektet zejtare u nënshtrohen dispozitave të legjislacionit në fuqi për regjistrimin dhe
2. Ushtrimi i veprimtarisë zejtare në mënyrë të pavarur nga një person, organizatë ose nga
3. Subjekti zejtar, që është i regjistruar sipas pikës 1, të këtij neni, detyrohet të ekspozojë

zejtarisë në Republikën e

Neni 8

Lista e profesioneve zejtare

Lista e profesioneve zejtare hartohet nga ministria përgjegjëse për kua
dhe Dhoma Kombëtare të Zejtarisë. Kjo listë i referohet Nomenklaturës së Veprimtarive
Ekonomike, të përcaktuar nga Instituti i Statistikave, dhe është pjesë e Listës Kombëtare të
Profesioneve, e cila miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave.


lifikimin profesional
Neni 9

Kushtet për ushtrimin e veprimtarisë zejtare


natyra e punës.

zejtare, atëherë seli e zejtarit konsiderohet vendqëndrimi i tij.

regjistrin përkatës pranë autoritetit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për regjistrimin e
biznesit.

1. Subjekti zejtar duhet të ketë seli dhe mjedis të veprimtarisë zejtare, kur këtë e kërkon
2. Nëse për kryerjen e veprimtarisë zejtare nuk është i nevojshëm mjedisi i veprimtarisë
3. Subjekti zejtar mund të ushtrojë vetëm atë veprimtari zejtare, e cila është pasqyruar në
4. Për çdo veprimtari zejtare duhet të ketë të paktën nga një mjeshtër ose person që plotëson
kushtet e nenit 43 të këtij ligji.


të punës;

punë, si dhe për mbrojtjen e mjedisit e zhvillimin e qëndrueshëm.

5. Subjekti zejtar është i detyruar që:
a) veprimtarinë zejtare ta ushtrojë në përputhshmëri me ligjin dhe rregullat e marrëdhënieve
b) gjatë kryerjes së veprimtarisë, të zbatojë dispozitat për masat e sigurisë e të mbrojtjes në
Neni 10

Ushtrimi i përbashkët i veprimtarisë zejtare

1. Dy apo më shumë persona fizikë mund të ushtrojnë veprimtari të përbashkët zejtare.
2.
kontratë, të cilën palët kontraktuese ia dorëzojnë organit kompetent për të marrë lejen/licencën
dhe për t’u regjistruar në regjistrin përkatës pranë autoritetit kompetent, sipas legjislacionit në
fuqi për regjistrimin e biznesit.

rregullohen marrëdhëniet e punës në partneritet.

 


Marrëdhëniet dhe përgjegjësitë e personave, sipas pikës 1, të këtij neni, rregullohen me
3. Në kontratën, sipas pikës 2, të këtij neni, zbatohen dispozitat ligjore me të cilat
KREU IV

KUALIFIKIMI NË ZEJTARI

Neni 11

Ndihmësit

1. Ndihmësit janë persona që punojnë pranë
2.
ekuivalent apo eksperiencën e nevojshme. Për ekuivalencën apo eksperiencën vendos Dhoma
Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me agjencinë përgjegjëse për kualifikimet profesionale.

realizohet vetëm nga mjeshtrit, dhe në institucione arsimore përmes shfrytëzimit të
infrastrukturës arsimore, përfshirë edhe mësuesit.

 

si ndihmës.

 

një subjekti zejtar dhe mësojnë një zeje.
Ndihmësit mund të kualifikohen vetëm nga mjeshtrit ose personat që kanë një kualifikim
3. Ndihmësit kualifikohen në mjedis të dyfishtë, në mjedis pune, ku procesi i të nxënit
4. Si ndihmës mund të pranohen:
a) personat që kanë mbushur moshën minimale për punë;
b) personat që ndjekin arsimin e mesëm profesional dhe dëshirojnë të kryejnë kualifikimin
Neni 12

Kushtet për kualifikimin e ndihmësve

1. Ndihmësit mund të kualifikohen vetëm në zejet që ushtrohen në subjektet zejtare.
2.
këtë qëllim, të cilat vënë në dispozicion një mjedis të përshtatshëm si për llojin, ashtu edhe për
bazën materiale të zejes.

subjektit zejtar, por nuk duhet të jetë më shumë se pesë ndihmës njëkohësisht.

 


Të drejtën për të realizuar kualifikimin e kanë vetëm subjektet zejtare, të licencuara për
3. Numri i ndihmësve përcaktohet në bazë të kapaciteteve për kualifikim dhe nevojave të
4. Koha që i duhet ndihmësit për kualifikimin me njohuritë praktike pranë një mjeshtri dhe
me njohuritë teorike në një institucion arsimor përcaktohen me vendim të Këshillit të
Ministrave.


Neni 13

Kualifikimi i ndihmësve

1. Kualifikimi i ndihmësve në zejtari bëhet në bazë
si dhe në përputhje me standardet e kualifikimeve që lidhen me përshkruesit e niveleve të
Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë bashkëpunon me
agjencinë përgjegjëse për kualifikimet profesionale për hartimin e standardeve të kualifikimeve
profesionale dhe kurrikulave përkatëse.

zejtar.

Këshillit të Ministrave dhe duhet kryesisht të përmbajë:

 


përcaktohen në legjislacionin në fuqi që rregullon marrëdhëniet e punës;

 

të rregullave të një programi mësimor,
2. Ndihmësi mund të kualifikohet vetëm nëse ai nënshkruan një kontratë me subjektin
3. Modeli i kontratës që lidhet mes ndihmësit dhe subjektit zejtar miratohet me vendim të
a) kohëzgjatjen e kualifikimit;
b) objektin e kualifikimit (zeja që do të mësohet);
c) pagesën për punën që do të kryejë si ndihmës;
ç) marrëdhëniet e punës ndërmjet ndihmësit dhe pronarit të subjektit zejtar, siç
d) njohjen e statusit të ndihmësit si nxënës dhe garantimin e një kualifikimi me cilësi.
Neni 14

Mbrojtja e ndihmësve të mitur


bëhet në bazë të legjislacionit në fuqi që rregullon marrëdhëniet e punës.

Neni 15

Përfundimi i kualifikimit të ndihmësit

Kualifikimi i ndihmësit mbyllet me provimin për titullin e
certifikimin përkatës.
Mbrojtja e ndihmësve të mitur gjatë marrëdhënieve të punës dhe procesit të kualifikimit

ndihmësmjeshtrit dhe

Neni 16

Ndihmësmjeshtri


punësuar pranë një mjeshtri dhe jo i pavarur.

 

zejen prej të paktën tre vjetësh dhe ka kaluar me sukses provimin për titullin e
ndihmësmjeshtrit;

1. Ndihmësmjeshtri është një person, i cili ushtron një zeje pranë një subjekti zejtar, si i
2. Ndihmësmjeshtër mund të jetë:
a) një ndihmës që ka kaluar me sukses provimin për titullin e ndihmësmjeshtrit;
b) një person, i cili nuk është kualifikuar si ndihmës në një subjekt zejtar, por që ushtron
c) një person, i cili zotëron një kualifikim profesional ekuivalent me ndihmësmjeshtrin. Për
ekuivalencën vendos Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me agjencinë përgjegjëse
për kualifikimet profesionale.


Neni 17

Fitimi i titullit “ndihmësmjeshtër”

1. Në provimin për fitimin e titullit “ndihmësmjeshtër”
njohuritë teorike dhe aftësitë praktike të nevojshme për ushtrimin jo të pavarur të zejes
përkatëse.


përcaktohet nëse personi zotëron
2. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë lëshon certifikatën për titullin “ndihmësmjeshtër”.

Neni 18

Mjeshtri

1. Certifikata e titullit “mjeshtër” jepet pas kalimit me sukses të provimit të kualifikimit.
2. Mjeshtër mund të jetë:
a) një ndihmësmjeshtër
b) një person që ka një
lartë në zejen përkatëse.

 

 

 

që ka ushtruar, si i tillë, zejen përgjatë tri viteve;
diplomë të shkollës së mesme profesionale ose të një niveli më të
3. Certifikata e titullit “mjeshtër” lëshohet nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë.
4. Nuk ka kufizime për numrin e certifikatave të mjeshtrit që lejohet të zotërojë një person.

Neni 19

Vlerësimi dhe certifikimi i ndihmësmjeshtrit dhe mjeshtrit

1. Rregullorja për zhvillimin e provimit,
vlerësimin, për fitimin e titullit “ndihmësmjeshtër” dhe “mjeshtër” hartohet nga Dhoma
Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me agjencinë përgjegjëse për kualifikimet profesionale
dhe miratohet nga Asambleja e Përgjithshme.

miratohet me urdhër nga ministri përgjegjës për kualifikimin profesional.

Neni 20

Tarifa e provimit për titullin e ndihmësmjeshtrit dhe mjeshtrit

1. Shpenzimet për dhënien e provimit për
mbulon personi që i nënshtrohet provimit, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe.

të Zejtarisë, përcakton me udhëzim tarifat e dhënies së provimit për titullin “ndihmësmjeshtër”
dhe “mjeshtër”. Në përcaktimin e tarifave ministri përgjegjës për kualifikimin profesional
mban parasysh politikat përfshirëse për grupet e veçanta, të përcaktuara nga legjislacioni në
fuqi.

kualifikimet
“ndihmësmjeshtër” dhe “mjeshtër”.

si dhe ngritja e komisioneve përkatëse për
2. Përmbajtja dhe formati i certifikatës për titullin “ndihmësmjeshtër” dhe “mjeshtër”

titullin “ndihmësmjeshtër” dhe “mjeshtër” i
2. Ministri përgjegjës për kualifikimin profesional, me propozimin e Dhomës Kombëtare
3. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë, në bashkëpunim me agjencinë përgjegjëse për
profesionale
organizojnë
dhe
mbikëqyrin

provimin
për
titullin

“ndihmësmjeshtër” dhe “mjeshtër” është falas.


Neni 21

Ankimi

1. Vendimet e komisioneve të vlerësimit mund të ankimohen
cili ngrihet nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për
kualifikimet profesionale.


legjislacionit në fuqi.
4. Dy vitet e para, nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji, tarifa e provimit për titullin

në komisionin e apelimit, i
2. Rregullorja e komisionit të apelimit miratohet nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë.
3. Vendimet e komisionit të apelimit mund të ankimohen në organet gjyqësore sipas

Neni 22

Regjistri i ndihmësit, ndihmësmjeshtrit dhe mjeshtrit

1. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mban regjistrin p
kualifikohen në subjektet zejtare.

ndihmësmjeshtër menjëherë sapo nënshkruhet kontrata përkatëse, sipas përcaktimeve të nenit
13, pikat 2 dhe 3, të këtij ligji.


pikave 1 dhe 3, të këtij neni, përcaktohen në rregullore, e cila miratohet nga Dhoma Kombëtare
e Zejtarisë.

regjistra i njoftohen ministrisë përgjegjëse për kualifikimin profesional.


ër ndihmësit dhe ndihmësmjeshtrit që
2. Çdo subjekt zejtar është i detyruar të dërgojë për regjistrim çdo ndihmës apo
3. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mban regjistrin për mjeshtrit.
4. Procedurat e regjistrimit dhe përmbajtja e të dhënave që regjistrohen në regjistrat, sipas
5. Listat me emrat e ndihmësve, ndihmësmjeshtërve dhe mjeshtërve të regjistruar në këta
KREU V

ORGANIZIMI I SUBJEKTEVE ZEJTARE

Neni 23

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë

1. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë është person juridik që
fitimprurëse.

anëtarëve të saj dhe ndikon në krijimin dhe forcimin e imazhit të subjekteve zejtare.

paluajtshme në funksion të nevojave të saj.

të ndryshme të vendit, kur e gjykon të nevojshme.


nuk ushtron veprimtari
2. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mbështet dhe përfaqëson interesat e përbashkët të
3. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mund të blejë dhe të zotërojë pasuri të luajtshme dhe të
4. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë ka selinë në Tiranë dhe mund të hapë degë të saj në qarqe
Neni 24

Anëtarët

 

 

paguajnë një kuotë anëtarësimi, bazuar në rregulloren e kuotizacionit dhe kushtet e përcaktuara
në statutin e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë, si dhe në vendimet e marra nga Asambleja e
Përgjithshme.
1. Anëtarë të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë janë:
a) subjektet zejtare;
b) mjeshtrit, ndihmësmjeshtrit dhe ndihmësit.
2. Anëtarët e përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, me përjashtim të ndihmësit, duhet të

Neni 25

Detyrimi për t’u regjistruar

Çdo subjekt zejtar detyrohet të regjistrohet në Dhomën Kombëtare të


Zejtarisë.
Neni 26

Kompetencat e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë


të drejtë e të barabartë;

fushën e zejtarisë dhe kualifikimit profesional në zejtari;

profesional për zejtarë;

profesionale,
“ndihmësmjeshtër” dhe “mjeshtër”;

me ministrinë përgjegjëse për kualifikimin profesional;

Zejtarisë;

zejtarëve, dhe subjekteve të biznesit që janë të interesuar për të përdorur produkte zejtare në
veprimtarinë e tyre fitimprurëse, nëpërmjet organizimit të panaireve, publikimit të regjistrit të
subjekteve zejtare, lobimit pranë biznesit vendas dhe ndërkombëtar për produktet zejtare
vendase;


njohjen e certifikatave të ndihmësmjeshtrit dhe mjeshtrit edhe jashtë vendit;

ndihmësve;


Dhoma Kombëtare e Zejtarisë ka këto kompetenca:
a) përfaqëson interesat e subjekteve zejtare dhe i mbështet ato duke u siguruar një trajtim
b) propozon dhe merr pjesë në hartimin dhe përpunimin e akteve ligjore e nënligjore në
c) mbështet anëtarët e saj në organizimin dhe zhvillimin e sistemit të kualifikimit
ç) organizon dhe mbikëqyr, në bashkëpunim me agjencinë përkatëse të kualifikimeve
provimet për fitimin
e titujve,
si
dhe
lëshon
certifikatat
për
titullin
d) koordinon procesin e kualifikimit në zejtari dhe mbikëqyr zbatimin e tij, në bashkëpunim
dh) u ofron këshillime ligjore subjekteve zejtare që janë anëtarë të Dhomës Kombëtare të
e) lehtëson vendosjen e marrëdhënieve të bashkëpunimit ndërmjet subjekteve zejtare,
ë) promovon produktet zejtare vendase, brenda dhe jashtë vendit;
f) bashkëpunon me institucionet përgjegjëse të vendeve të tjera për standardizimin ose
g) administron regjistrin e subjekteve zejtare, mjeshtërve dhe ndihmësmjeshtërve e
gj) informon autoritetet përkatëse shtetërore për çështje të ndryshme që lidhen me zejtarinë.

Neni 27

Statuti


organeve të saj, marrëdhëniet ndërmjet tyre, si dhe aktet që ato nxjerrin rregullohen nga Statuti
i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë, i cili duhet të jetë në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe
të legjislacionit në fuqi dhe në të përcaktohen:

kuota e anëtarësimit, të drejtat dhe detyrat e anëtarëve të saj;


presidentit, si dhe arsyet e rregullat për mbarimin e mandatit të tyre;

të Zejtarisë, që është më shumë se gjysma e të gjithë anëtarëve, si dhe kuorumi i nevojshëm
për realizimin e vendimmarrjes së tyre;

marrëdhëniet e dhomës me të tretët;

votimit për marrjen e vendimeve;

 


Veprimtaria e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë, rregullat për zgjedhjen, funksionimin e
a) adresa e selisë së dhomës, fusha e veprimtarisë, anëtarësimi i subjekteve, kriteret dhe
b) mënyra e organizimit, funksionet, përbërja dhe përgjegjësitë e organeve drejtuese;
c) rregullat për zgjedhjen e përfaqësuesve të asamblesë, anëtarëve të kryesisë dhe
ç) kuorumi i nevojshëm për vlefshmërinë e mbledhjeve të organeve të Dhomës Kombëtare
d) burimet financiare, mënyra e administrimit dhe e kontrollit të tyre, përfaqësimi dhe
dh) rregullat për organizimin e mbledhjeve, njoftimi, pjesëmarrja, mënyra dhe procedura e
e) mënyra e miratimit të ndryshimeve në statut;
ë) rregullat për caktimin e shpërblimeve për të punësuarit e dhomës;
f) marrëdhëniet me ministrinë përgjegjëse për kualifikimet profesionale.
Neni 28

Organet

Organe të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë janë:
a)
b)
c)
ç)

 

 

 

Asambleja e Përgjithshme;
kryesia;
Presidenti i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë;
komisionet.
Neni 29

Asambleja e Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme e Dhomës Kombëtare të
drejtues dhe përbëhet nga përfaqësuesit e të gjithë anëtarëve të Dhomës Kombëtare të
Zejtarisë, sipas një kuote përfaqësimi, që përcaktohet në statutin e dhomës.


ministrit përgjegjës për kualifikimin profesional për miratim brenda 30 ditëve. Statuti hyn në
fuqi vetëm pas miratimit nga ministri, i cili, brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës, duhet ta
miratojë atë ose t’i kërkojë dhomës ndryshimin e dispozitave që nuk janë në përputhje me
legjislacionin në fuqi. Statuti konsiderohet i miratuar nëse ministri nuk kthen përgjigje brenda
30 ditëve nga marrja e kërkesës për miratim;

në statut;

statut;

përcaktuara në statut;

Zejtarisë është organi më i lartë
2. Asambleja e Përgjithshme e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë ka këto përgjegjësi:
a) miraton statutin me shumicën e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të saj dhe ia paraqet
b) emëron ose shkarkon nga detyra Presidentin e Dhomës, sipas procedurave të përcaktuara
c) zgjedh ose shkarkon anëtarët e kryesisë së dhomës, sipas procedurave të përcaktuara në
ç) emëron ose shkarkon nga detyra anëtarët e komisioneve, sipas procedurave të

 

përgjegjëse dhe me ministrinë përgjegjëse për kualifikimin profesional, që është përgjegjëse
për mbikëqyrjen;


d) përcakton normat e tarifave për shërbimet;
dh) miraton buxhetin dhe bilancin vjetor;
e) miraton rregullat për kualifikimin në zejtari në marrëveshje me shoqatat kombëtare
ë) i propozon ministrisë përgjegjëse për kualifikimin profesional ndryshime legjislative.
Neni 30

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë thirret të paktën dy herë në
vit. Ajo mund të thirret me kërkesë të një të tretës së anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme
ose të Presidentit të Dhomës.

Përgjithshme Kombëtare të Zejtarisë bëhen sipas përcaktimeve të statutit dhe rregulloreve.

ose presidentit, atëherë kjo mund të bëhet nga ministri përgjegjës për kualifikimin profesional.

Neni 31

Kryesia dhe përbërja e kryesisë

2. Thirrja, organizimi dhe procedurat e zhvillimit të mbledhjes së Asamblesë së
3. Në qoftë se Asambleja e Përgjithshme nuk mblidhet edhe pas kërkesës së një të tretës


Përgjithshme dhe ka këto kompetenca:


punonjësve të saj;

miratim;

 

 

anëtarët që zgjidhen për një periudhë 4-vjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm njëherë. Numri
i anëtarëve të kryesisë, kriteret dhe procedura e zgjedhjes së tyre përcaktohen në Statutin e
Dhomës Kombëtare të Zejtarisë. Anëtarë të kryesisë mund të jenë vetëm përfaqësues të
Dhomës Kombëtare të Zejtarisë.

anëtarëve të pranishëm në mbledhje.

kësaj kryesie zgjidhen duke u bazuar në pikën 2, të këtij neni, nga radhët e anëtarëve të
Asamblesë së Përgjithshme. Anëtarët e rinj të zgjedhur e ushtrojnë detyrën për pjesën e mbetur
të periudhës kohore.

veprimtarinë e saj.
1. Kryesia është organi ekzekutiv i dhomës. Ajo zbaton vendimet e Asamblesë së
a) miraton programet e punës, që lidhen me detyrat dhe objektivat e dhomës;
b) miraton strukturën organizative të administratës së dhomës, funksionet dhe pagat e
c) shqyrton programin vjetor financiar dhe buxhetin përpara se t’i paraqitet asamblesë për
ç) cakton rregullat për përdorimin e fondeve dhe administrimin e tyre;
d) emëron komisionet e provimeve për titullin “mjeshtër” dhe “ndihmësmjeshtër”;
dh) propozon ndryshimet në statutin e dhomës;
e) përcakton rendin e ditës së mbledhjes së asamblesë së dhomës.
2. Kryesia e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë përbëhet nga Presidenti i Dhomës dhe nga
3. Vendimet e kryesisë janë të vlefshme kur për to votojnë pro më shumë se gjysma e
4. Në rast dorëheqjeje, vdekjeje ose shkarkimi të anëtarëve të kryesisë, anëtarët e rinj të
5. Kryesia e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë mund të krijojë struktura, që mbështetin

 

 

Neni 32

Presidenti i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë


e saj. Presidenti emërohet dhe shkarkohet nga asambleja.

Zejtarisë.

dhe legjislacionit në fuqi.

vepruar, ka mbaruar arsimin e lartë, është anëtar i dhomës, si dhe plotëson kriteret e tjera, të
përcaktuara në statutin e dhomës.

zgjedhjes apo shkarkimit të tij përcaktohet në statutin e dhomës.

Neni 33

Komisionet
1. Presidenti i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë drejton veprimtarinë e dhomës dhe kryesinë
2. Ai është përgjegjës për administrimin dhe funksionimin e Dhomës Kombëtare të
3. Presidenti përfaqëson dhomën në marrëdhëniet me të tretët, sipas përcaktimeve të statutit
4. Presidenti i Dhomës mund të zgjidhet çdo shtetas shqiptar, që ka zotësi të plotë për të
5. Presidenti ka mandat 4-vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm njëherë. Procedura e


anëtarëve dhe procedura e zgjedhjes përcaktohen në statut. Komisionet zgjedhin një kryetar
nga radhët e anëtarëve të dhomës.

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mund të zgjedhë komisione për detyra të veçanta. Numri i
Neni 34

Tarifat e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë

 

sociale.

të ministrisë përgjegjëse për kualifikimin profesional.

KREU VI

REGJISTRI I SUBJEKTEVE ZEJTARE

Neni 35

Regjistri i subjekteve zejtare
1. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë vendos tarifa për shërbimet që ofron.
2. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë përjashton nga tarifat subjektet zejtare që janë ndërmarrje
3. Vlera e tarifave përcaktohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme dhe me miratim


gjithë territorin e vendit.


miratuar me udhëzim të ministrit përgjegjës për kualifikimin profesional, në bashkëpunim me
Dhomën Kombëtare të Zejtarisë.
1. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mban një regjistër të subjekteve zejtare që veprojnë në të
2. Në regjistër shënohen të gjitha subjektet zejtare me statuset si persona fizikë ose juridikë.
3. Regjistri i subjekteve zejtare organizohet sipas modelit dhe përmbajtjes së të dhënave, të

4. Regjistrimi bëhet kundrejt pagesës së një tarife, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe.

Neni 36

Kërkesa për regjistrim

1. Regjistrimi në regjistrin e subjekteve zejtare bëhet me kërkesë
zejtar ose të personit, i cili vazhdon veprimtarinë e subjektit zejtar.


përmbushjen e kushteve që mundësojnë licencimin e subjektit si subjekt zejtar, si dhe bëjnë të
mundur vazhdimin e veprimtarisë së subjektit zejtar në rastet e parashikuara në ligj;

legjislacionit në fuqi për regjistrimin e biznesit;

zejtar;

 

të pronarit të subjektit
2. Kërkesës për regjistrim i bashkëlidhen:
a) dëshmia e provimit për titullin “mjeshtër” dhe/ose dokumente të tjera që dëshmojnë për
b) një kopje e certifikatës së regjistrimit, kur është rasti, në autoritetin përgjegjës, sipas
c) një dokument që vërteton miratimin nga ana e mjeshtrit për të marrë drejtimin e subjektit
ç) dëshmia që i jep të drejtën e përfaqësimit personit që ka nënshkruar kërkesën;
d) mandati për tarifën e paguar ose vërtetimi për përjashtimin nga pagesa e tarifës.

Neni 37

Regjistrimi nga Dhoma Kombëtare e Zejtarisë

1. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë vendos brenda
regjistrim.

aplikuesit i kërkohet me shkrim që brenda një afati prej shtatë ditësh t’i rregullojë dhe t’i
plotësojë ato.

dhënave dhe dokumenteve të dorëzuara si dhe të marrë informacione të tjera për aplikuesin
nëpërmjet rrugëve zyrtare.

Kombëtare e Zejtarisë.

5 ditëve nga marrja e kërkesës për
2. Në rast se të dhënat në aplikimin e dorëzuar nuk janë të plota dhe/ose kanë gabime,
3. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë mund të ushtrojë kontrolle për të verifikuar saktësinë e të
4. Personit të regjistruar i jepet një dëshmi bazuar në një model, i cili miratohet nga Dhoma

Neni 38

Çregjistrimi nga regjistri i subjekteve zejtare

 

 

zejtar.
1. Çregjistrimi nga regjistri i subjekteve zejtare bëhet:
a) me kërkesë të personit të regjistruar, të trashëgimtarëve ose të pasuesve ligjorë;
b) me vdekjen e personit, me mbylljen ose likuidimin e organizatës ose të shoqërisë.
2. Në rastet e pikës 1, të këtij neni, bëhet një shënim në regjistër për mbylljen e subjektit

 

 

 

 

KREU VII

MASAT PËR NXITJEN DHE ZHVILLIMIN E ZEJTARISË

Neni 39

Bashkëpunimi me Dhomën Kombëtare të Zejtarisë

Organet e pushtetit qendror dhe vendor bashkëpunojnë me Dhomën Kombëtare
për plotësimin e objektivave të ligjit dhe shkëmbejnë informacionet e domosdoshme.

Neni 40

Financimi i Dhomës Kombëtare të Zejtarisë

të Zejtarisë

 

 

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë financohet nga:
a) kuotat e anëtarësisë;
b) tarifat për shërbimet që ajo ofron;
c) çdo financim tjetër i ligjshëm (donatorët).

KREU VIII

MBIKËQYRJA

Neni 41


përgjegjëse për kualifikimin profesional.

Mbikëqyrja e zbatimit të dispozitave të këtij ligji dhe të akteve tjera realizohet nga ministria
KREU IX

DISPOZITA KALIMTARE

Neni 42

1. Subjektet zejtare, që kanë ushtruar veprimtarinë e
mëparshme ligjore, detyrohen që veprimtarinë e tyre zejtare ta harmonizojnë me dispozitat e
këtij ligji, brenda një afati 3-vjeçar nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

pikën 1 të këtij neni.

tyre zejtare sipas dispozitave të
2. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë së zejtarëve që nuk zbatojnë përcaktimin e bërë në

Neni 43

1. Brenda një periudhe pesëvjeçare pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, me kërkesën e
regjistrohen në regjistrin e mjeshtrit edhe ata që kanë diplomë, e cila mund të njihet si
ekuivalente me provimin për titullin “mjeshtër”, sipas legjislacionit në fuqi.

personave,

ministrit përgjegjës për kualifikimin profesional, me propozim të Dhomës Kombëtare të
Zejtarisë, në bashkëpunim me Agjencinë përgjegjëse për kualifikimin profesional.

2. Kriteret dhe procedurat e njohjes së të nxënit të mëparshëm miratohen me urdhër të
Neni 44

Organizimi i zgjedhjeve të para

1. Ministri përgjegjës për kualifikimin profesional
përkohshëm, detyra e të cilit është të organizojë zgjedhjet e para të Kryesisë së Dhomës
Kombëtare të Zejtarisë, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Në përbërje të këtij
komisioni duhet të ketë edhe zejtarë.

 

ngarkohet të ngrejë një komision të
2. Me zgjedhjen e kryesisë së dhomës, komisioni i përkohshëm shkrihet automatikisht.
Neni 45

Financimi fillestar

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë subvencionohet nga
filluar që nga momenti i zgjedhjes së kryesisë së dhomës.

shteti për një periudhë 2- vjeçare, duke
Neni 46

Aktet nënligjore


nxjerrë aktet nënligjore në zbatim të neneve 12, pika 4; dhe 13, pika 3, të këtij ligji.

hyrja në fuqi e këtij ligji, të nxjerrë aktet normative në zbatim të neneve 8; 19, pika 2; 20, pika
2; 35, pika 3; 43, pika 2; dhe 44, pika 1, të këtij ligji.

Neni 47

Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
1. Ngarkohet Këshilli i Ministrave që, brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të
2. Ngarkohet ministri përgjegjës për kualifikimin profesional që, brenda 12 muajve nga

 


K R Y E T A R I

Ilir META

Miratuar në datën 30.6.2016

 

 

 

 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.