Legjislacioni

V E N D I M PËR MIRATIMIN E MODELIT TË KONTRATËS PËR KUALIFIKIMIN PROFESIONAL NDËRMJET NDIHMËSIT DHE SUBJEKTIT ZEJTAR

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E MODELIT TË KONTRATËS PËR KUALIFIKIMIN PROFESIONAL NDËRMJET NDIHMËSIT DHE SUBJEKTIT ZEJTAR

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 13, të ligjit nr.70/2016, “Për zejtarinë në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

  1. Miratimin e modelit të kontratës për kualifikimin profesional ndërmjet ndihmësit dhe subjektit zejtar, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
    2. Ngarkohet Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

 

 

K R Y E M I N I S T R I


EDI RAMA

 

 

 

Dhoma kombetare e Zejtarise

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355 682082666

 

Bulevardi Bajram Curri,
Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4,
Tirana/ Albania.